Asfalt niskotemperaturowy i kompozytowe siatki wzmacniające S&P

img_3331.jpg

Related Content

 1. W celu oszczędzania energii podczas budowy dróg, a tym samym zmniejszenia emisji CO2, stosowanie asfaltu niskotemperaturowego jest głównym tematem w wielu krajach i regionach. Ponadto istnieją coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące innych emisji, takich jak opary i aerozole, które również można ograniczyć za pomocą asfaltu niskotemperaturowego. W trakcie przechodzenia na asfalt niskotemperaturowy należy przetestować nie tylko asfalt pod kątem jego funkcjonalności i właściwości użytkowych, ale także inne materiały budowlane, takie jak siatki wzmacniające, które są wykorzystywane w projektach budowy dróg.

  Firma S&P zleciła zatem niemieckiej firmie inżynieryjnej PTM Dortmund GmbH przetestowanie wpływu obniżenia temperatury na wiązanie warstwy, gdy S&P Glasphalt® G jest stosowany jako warstwa wzmacniająca.

  Przebieg testu

  W laboratorium, przy użyciu walcowej zagęszczarki warstwowej, wyprodukowano asfaltowe warstwy próbne o temperaturach mieszanki 155 °C jako temperatura referencyjna, 135 °C i 110 °C. Asfaltowe warstwy testowe składały się z warstwy bazowej o grubości 6 cm wykonanej z AC 16 BS z PmB 25/55-55 A jako lepiszczem oraz warstwy górnej wykonanej z AC 8 DS z PmB 25/45 VL. Aby utworzyć warstwę sczepną, dwuwarstwowa warstwa testowa została skropiona emulsją asfaltową C60 BP4-S o gramaturze 250 g/m², a na uszkodzonej warstwie zainstalowano kompozytową siatkę wzmacniającą S&P Glasphalt® G. Jako odniesienie, wyprodukowano również wariant konstrukcyjny bez wzmocnienia i przetestowano go równolegle w tych samych temperaturach.

  ©SP-Reinforcement
  ©SP-Reinforcement

  Następnie z każdej wyprodukowanej warstwy asfaltowej pobrano dwa rdzenie o średnicy 150 mm i przeprowadzono badania ścinania zgodnie z TP Asphalt-StB część 80.

  ©SP-Reinforcement
  ©SP-Reinforcement

  Wyniki testów

  Badane próbki ze wzmocnieniem karbonowym S&P Glasphalt® G wykazują porównywalny poziom sczepności z wariantem referencyjnym w całym badanym zakresie temperatur. Co więcej, obniżenie temperatury mieszanki asfaltowej doprowadziło do zmniejszenia absorpcji siły lub zmniejszenia sczepności warstwy we wszystkich wariantach.

  Wyznaczone wartości sczepności warstw dla wszystkich wariantów - pomimo optymalnych warunków laboratoryjnych - są generalnie na niskim poziomie. Można przypuszczać, że w praktyce budowlanej, przy odpowiednim zastosowaniu układarek i walców, można osiągnąć znacznie wyższe wartośc

  • ©SP-Reinforcement

   Wyniki testów ścinania pokazują, że nie ma prawie żadnych różnic między wzmocnionymi i niewzmocnionymi próbkami testowymi w tej samej temperaturze mieszanki. Źródło: PTM Dortmund GmbH

  • ©SP-Reinforcement

   Nie ma różnicy w procentowym zmniejszeniu wiązania warstwy między dwoma wariantami w temperaturze 135 °C. W temperaturze 110 °C wartości różnią się tylko nieznacznie. Źródło: PTM Dortmund GmbH

  Wspólna praca nad redukcją emisji

  Seria testów wyraźnie wykazała, że wiązanie warstwy przy zastosowaniu siatek wzmacniających S&P Glasphalt® G jest na porównywalnym poziomie we wszystkich trzech testowanych temperaturach nakładania. W ujęciu procentowym, warstwy wzmocnione w porównaniu do niewzmocnionych wykazują niemal porównywalny spadek w wyniku obniżenia temperatury. Zastosowanie S&P Glasphalt® G w połączeniu z asfaltem niskotemperaturowym jest zatem możliwe bez żadnych problemów.

  Połączenie asfaltu niskotemperaturowego z siatkami wzmacniającymi S&P okazuje się zatem skuteczne: emisje podczas układania nawierzchni mogą zostać zmniejszone, a jednocześnie wzmocnienie zmniejsza zużycie zasobów poprzez wydłużenie okresu eksploatacji drogi.

Contact

S&P Reinforcement Poland

S&P Polska Sp. z o.o.

Ul. Bydgoska 9
82-200 Malbork
Polska